Find an Event

Looking for your next challenge?

Find an event that’s right for you on our event search

S.A.F.E Cymru

Published:

Swim Wales and Welsh Triathlon are excited to announce the launch of S.A.F.E Cymru, a brand new accreditation for open water facilities in Wales. | Mae Cyrff Nofio Cymru a Triathlon Cymru yn cyffroes i gyflwyno lansiad S.A.F.E. Cymru, rhaglen newydd i Achredu a hyrwyddo Cyfleusterau Dwr Diogel.

S.A.F.E Cymru is an accreditation that has been developed with partners for partners, and is built on decades of our own experience and invaluable feedback from operators and end customers. Our world class accreditation will help all facilities further promote and progress open water swimming safely and provide the necessary resources and standards which facilities need to meet to ensure safe participation in Wales.

‘’Since 2020 we have seen a 45% increase in people taking part in open water swimming across the UK and particularly in Wales. Many individuals taking part in open water swimming are seeing a benefit to their health and wellbeing but it is vital that we have the appropriate measures in place for people to access safe accredited facilities. This accreditation has been developed by Swim Wales in partnership with Welsh Triathlon and is recognised as the pinnacle of safe aquatic facility standards in Wales.’’ Fergus Feeney (Swim Wales CEO)

S.A.F.E Cymru will aim to promote safety and enjoyment in open water swimming through four key strategic objectives:

  • Safe Facilities: A national governing body accreditation designed with a supportive and continuous assessment process.
  • Advice & Guidance: The latest up to date information, support and advice from national governing bodies on open water swimming for participants at all levels.
  • Education & Training: A fully resourced and expansive training programme to support both the operational workforce at facilities and our participants at all levels.
  • Participation: A clear pathway in Wales that helps our nation enjoy, participate, learn and compete in open water swimming.

‘’We are delighted to be the first facility in Wales to achieve the new S.A.F.E Cymru accreditation. This has been achieved through our close working relationship with Swim Wales and Welsh Triathlon. Safely managed, controlled open water swimming at Llandegfedd Lake will be a welcome addition to our existing watersports offer and is an important milestone in Welsh Water’s journey to become accessible hubs for health, wellbeing and recreation. We look forward to rolling this out across our national portfolio of visitor attractions later in the year.’’ Owen Davies (Activity Manager for Llandegfedd Watersports Centre, Welsh Water)

It is hoped by the end of 2021 that there will be up to fifteen S.A.F.E Cymru accredited manned facilities in Wales, each allowing affordable and safe access to open water swimming. In time the programme will be introduced to the many unmanned locations open water swimmers access in Wales.

‘’Welsh Triathlon are delighted to play our part in bringing S.A.F.E Cymru to life, working with collaborative partners to ensure our waters are safe and accessible. There is a magic about swimming outdoors which triathletes have appreciated for many years. It is good to know many people across Wales will be able to benefit from accredited facilities with safety and enjoyment at their heart.’’ Beverley Lewis (Welsh Triathlon CEO).

S.A.F.E Cymru will be introduced to facility partners across Wales on the rolling bases starting on the 10th May 2021. For further information about S.A.F.E Cymru please contact safe-cymru@swimming.org or Hope Filby on 07970 117 500

____________________________________________________________

Rhaglen achredu sydd wedi i greu gan bartneriaid, i bartneriaid yw S.A.F.E Cymru. Wedi’ sefydlu drwy ddegawdau o adborth a phrofiad gan nifer o gyrff, gweithredwyr a chwsmeriaid sydd yn gweithio a defnyddio dŵr agored dros ledled Cymru. Fydd rhaglen S.A.F.E. Cymru yn rhoi cymorth i gyfleusterau i hyrwyddo a datblygu nofio dŵr diogel gan greu adnoddau ar safonau sydd angen i sicrhau cyfranogaeth dros Gymru.

“Ers 2020, rydym wedi gweld cynnydd o 45% yn y nifer o bobl sy’n cymryd rhan yn nofio dŵr agored dros Brydain, tipyn ohonyn nhw dros Gymru. Mae nifer ohonynt yn weld gwelliant corfforol a meddyliol, felly mae’n hynod o bwysig fod ganddom y mesuriadau yn lle i sicrhau fod y bobl yma gallu ymweld â chyfleusterau dwr diogel. Mae’r achrediad yma wedi datblygu gan Nofio Cymru, mewn partneriaeth efo Triathlon Cymru, ac mae’n cael i weld fel y safon uwch i gyfleusterau dwr agored dros Gymru.” Fergus Feeney (PW Nofio Cymru)

Nod S.A.F.E. Cymru yw hybu diogelwch a mwynhad drwy nofio dŵr agored drwy bedwar prif amcan strategol:

  • Cyfleusterau Diogel: Achrediad corff rheoli cenedlaethol wedi'i gynllunio gyda phroses asesu gefnogol a pharhaus.
  • Cyngor a Chyfarwyddyd: Yr wybodaeth, y gefnogaeth a'r cyngor diweddaraf gan gyrff rheoli cenedlaethol ar nofio dŵr agored ar gyfer cyfranogwyr ar bob lefel.
  • Addysg a Hyfforddiant: Rhaglen hyfforddi helaeth gydag adnoddau llawn i gefnogi'r gweithlu gweithredol mewn cyfleusterau a'n cyfranogwyr ar bob lefel.
  • Cyfranogiad: Llwybr clir yng Nghymru sy'n helpu ein cenedl i fwynhau, cymryd rhan, dysgu a chystadlu mewn nofio dŵr agored.

“Rydym yn hynod o falch i fod y cyfleuster cyntaf dros Gymru I gyflawni achrediad S.A.F.E. Cymru. Mae hyn wedi ei gyflawni drwy ein perthynas agos efo Nofio Cymru a Triathlon Cymru. Fydd nofio dwr agored diogel ar lyn Llandegfedd yn  ychwanegiad cyffroes i’r gweithgareddau sydd ar gynnig yn barod ar y llyn, a hefyd mae’n gam bwysig yn strategaeth newydd Dwr Cymru, strategaeth fydd yn weld ein cyfleusterau datblygu mewn i hybiau iechyd a lles. Rydym yn edrych ymlaen at weld achrediad S.A.F.E. Cymru a’r cynnig nofio gael ei dosbarthu ar draws ein hatyniadau drwy gydol y flwyddyn.” Owen Davies (Rheolwr Gweithgareddau Llandegfedd, Dwr Cymru).

Erbyn diwedd 2021, y gobeithion yw gweld pymtheg cyfleuster dwr diogel ar draws Gymru. Fydd pob lleoliad yn cynnig nofio dŵr agored diogel, hygyrch am bris fforddiadwy. Dros amser, fydd y rhaglen yn ehangu i gynnwys safleoedd sydd heb atyniadau neu ganolfannau ymwelwyr.

“Mae Triathlon Cymru yn falch i’w chwarae rhan yn datblygiant S.A.F.E. Cymru, gweithio efo phartneriaid i sicrhau fod ein dŵr yn ddiogel. Mae yna hud a lledrith ynglŷn â nofio dŵr agored, ac mae athletwyr Cymru yn ymwybodol o hyn ers tipyn. Mae’n beth da i weld bydd gweddill poblogaeth Cymru gallu mwynhau’r un profiadau a theimladau, a hefyd weld lles corfforol a meddyliol gan ddefnyddio’r cyfleusterau newydd.” Beverley Lewis (PW Triathlon Cymru).

Fydd rhaglen S.A.F.E Cymru yn cael i gyflwyno i gyfleusterau dros Gymru o’r 10fed o fis Mai 2021. Am fwy o wybodaeth am raglen S.A.F.E. Cymru, cysylltwch â Hope Filby, drwy e-bostio safe-cymru@swimming.org neu ffoniwch 07970 117 500.

Thanks to our Partners

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...